13.07.2015

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА ТОДОР ПОПОВ

СТЪЛБ 2

 

ДЕМОГРАФИЯ

(ОБРАЗОВАНИЕ – КУЛТУРА – СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ)

 

Всички наши усилия са били и ще бъдат насочени към подобряване живота на хората в общината. Демографският проблем – като един от най-важните пред страната – изисква специално, внимателно и цялостно отношение.

Подпомагането на отделните социални, етнически, възрастови и културни групи има за цел преодоляване на различията и хуманни взаимотношения в рамките на общността.

Поддръжката на детските градини и местата в тях ще отговарят и занапред на потребностите и високите изисквания за живот и възпитание на най-малките наши съграждани. Ще бъдат санирани последните две от детските заведения – “Върбица” и “Зорница”. В Пазарджик не се чака и няма да се чака за места в детските ясли и градини.

Община Пазарджик ще продължи да обръща специално внимание на средата, в която се обучават учениците от града и населените места. От 19 училища цялостни ремонти с енергофективни резултати са извършени на сградите на 9 училища. Предстои да бъдат санирани сградите на СОУ “Д-р Петър Берон”, ОУ “Любен Каравелов” и СОУ “Димитър Гачев”.

Ще продължи подпомагането на талантливите деца на Пазарджик и общината. Ще бъдат отделени необходимите средства за нормалното функциониране на съставите и групите към ОДК, Младежки дом и читалищата.

Ще продължим да подпомагаме и в рамките на възможното ще увеличим средствата за общинската инициатива “Ин витро”.

Ще продължим успешната практика да подкрепяме дейността на активни съсловия от културните среди, както сме го правили през изминалите години. Ще продължим изданията на всички утвърдени фестивали и ще потърсим финансиране за нови дейности и прояви в културната, литературна и художествена сфера.

Ще продължат усилията за възраждане на професионалния футбол  и волейбол в Пазарджик. Насърчаването на аматьорски спорт и финансирането на разнообразни по вид прояви и събития, свързани със масовия спорт за граждани от различни възрастови групи, ще продължи и занапред. Ще бъде продължена практиката с изграждането на нови и поддръжката на стари спортни и детски площадки, включително футболни игрища и зони за уличен фитнес.

Устойчивост на изградената палитра от социални услуги и създаване на нови. Подпомагане на хората от “третата възраст”, чрез развиване дейността на пенсионерските клубове. Подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение, чрез създаване на иновативни здравно-социални услуги.

Платформа_2Демография