14.07.2015

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА ТОДОР ПОПОВ

СТЪЛБ 3 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ОБЩИНАТА

 

Ресурсите на общината изискват компетентно и ефективно управление.  Както и досега ще продължим да прилагаме съвременните методи на  бюджетиране. Ще използваме всички възможни инструменти за ефективно управление на публичните финанси. При администрирането на местните данъци и такси ще надграждаме постигнатото качество на обслужване на гражданите и бизнеса, настойчиво ще работим за събираемостта и ще се ръководим от принципа за приемлива тежест, осигуряваща качество на публичните услуги.

Изготвяне на стратегия с цел намиране на възможности за нови инвестиции на територията на общината и повишаване на заетостта – организиране на двустранни срещи с бизнеса, провеждане на кампании за информираност и икономически инициативи.

Запазване и ускоряване темпото на привличане на ресурси по национални и европейски програми. Ще продължи работа по вече стартирали и подготвени проекти до успешното им финализиране. В рамките на новия програмен период на ЕС се откриват нови възможности по оперативните програми.

През следващия мандат Община Пазарджик ще управлява близо 26 млн. лв., възложени за преразпределение от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Програмата позволява финансирането на ремонти на улици, тротоари, подобрения в градска среда, паркове, училища и детски градини, както и такива в културната, социалната и здравна инфраструктура.

Община Пазарджик ще продължи да подпомага изпълнението на проектите по вече стартиралата работа „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, с която се обезпечават 100% от разходите на етажната собственост.

В рамките на НСОРБ и заедно с държавата ще работим за укрепване на капацитета на работещите в публичния сектор, включително постигане на по-високи и адекватни възнаграждения.

Платформа_3ЕфективноУправление