ДО
Г-Н ПЕТЪР КУЛEНСКИ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ОТ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ Г-Н КУЛЕНСКИ,
За пореден път се налага да Ви напомням факти, които в качеството си на
народен представител и наличието на компетентност, която би трябвало да имате като
такъв, следва да са ви известни и ясни.
Скулптурната композиция на равноапостоли Св. Св. Константин и Елена е
инициатива на комитет от будни граждани, милеещи за родния си град, неговата
култура и бъдеще. Този родолюбив акт е подкрепен и от Общински съвет – Пазарджик.
С Решение № 191/30.09.202И., общински съвет, общ. Пазарджик на основание чл.21,
ал. 1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, дава съгласието си да се изгради:

 • „Скулптурна композиция на равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“.
 • Същата да се разположи в парковото пространство, при моста на р.
  Марица на южния бряг.
 • средствата за „скулптурната композиция“ ще бъдат осигурени чрез
  дарения от инициативен комитет и дарители.
  Инициативният комитет е представил проектни решения по части:
  „Архитектура“, „Конструкции“, „ЕЛ“ и „ПБЗ“ за разглеждане на общински експертен
  съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) за съответствието на проектната
  документация с основните изисквания към строежа за издаване на разрешение за
  строеж от главния архитект на общ. Пазарджик. С Решение XL от Протокол
  №2/09.02.2023г. на ОЕСУТ е дадена положителна оценка за съответствието на
  инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите във връзка с
  чл.142, ал.5, т.1 до т.5 от ЗУТ.
  За горецитирания строеж от главния архитект на община Пазарджик е издадено
 • разрешение за строеж № 45/09.03.2023г. за „Скулптурна композиция на Светите
  равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“, находящ се в УПИ I – за озеленяване, кв.
  2А по плана на гр. Пазарджик – VI категория. Същото е проверено от служители на

РДНСК Пазарджик по реда на чл.156 от ЗУТ, като е съставен констативен протокол №
487/24.03.2023г. с констатация, че издаденото от главен архитект на община
Пазарджик е законосъобразно, съгласно разпоредбите на ЗУТ. Строителната
площадка е открита с Протокол обр. 2 от 24.03.2023г. за откриване на строителна
площадка.
Разрешеното строителство е в имот УПИI – за озеленяване, кв. 2А по плана на
гр. Пазарджик, който имот по действащия план на гр. Пазарджик е индустриална зона.
Същият не попада в защитена територия за опазване на културното наследство, както и
в охранителна зона за такива. По тази причина не е необходимо проектното решение
за „Скулптурна композиция на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“ да
се съгласува по чл.84 от Закона за културното наследство с НИНКН.
Самата „Скулптурна композиция на Светите равноапостоли Св. Св. Константин
и Елена“ не представлява „Паметник на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и
Елена“, така както е описано в писмо изх.№ 04-05-33/08.03.2023г., а в настоящия
момент е елемент от парковото и градинско изкуство.
Закона за културното наследство намира приложение по отношение на обекти,
подробно описани в чл.6 от Закона. Заедно с това, съгласно чл. 7, ал. 4 т. З от Закона за
културното наследство – не са културни ценности по смисъла на този закон
произведения на изкуството, собственост на техните автори, или такива, които не са
по-стари от 50 години, каквато в случая е „Скулптурна композиция на Светите
равноапостоли Св. Св. Константин и Елена“, която се реализира в настоящия момент.
От друга страна твърденията, че строеж е незаконен, въпреки наличието на
необходимите строителни книжа и влязло в сила разрешение за строеж, могат да бъдат
тълкувани като клевета и за тях да бъде потърсена наказателна отговорност по съдебен
път. В случая по-страшна е моралната отговорност, която носи човек, който не гради, а
руши създаденото от други с добри помисли. Подобни постъпки са съизмерими само с
предателството в едни други времена, което също не е успяло да спре родолюбивия
възрожденски дух на пазарджиклията и днес имаме архитектурно-художествен
паметник като катедралната църква „ Св. Успение Богородично“ .
В заключение, като човек с дългогодишен обществен и управленски опит, бих
Ви посъветвал да търсите първо официалната информация в Общината, с която като
народен представител би следвало да работите съвместно за интереса на гражданите й.
Защото безтегловността, в която е страната ни през последните две години, е
неоспоримо доказателство, че само с общите усилия на държавната и местна власт
могат да бъдат постигнати добри резултати.
Бъдете здрав и насочете енергията си в нещо позитивно, а не разрушително!

С уважение,
ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик